Reminder – film i Dome of Visions onsdag den 19.9.18

Hvordan bliver Aarhus den bedste udgave af sig selv? 

Filmforevisning og debat om Jan Gehls film ‘Livet mellem husene’ onsdag d. 19. september i Dome of Visions
 
ByAktivisterne viser filmen ’Livet mellem husene’ med den verdensberømte danske arkitekt og byplanlægger, Jan Gehl, der i et halvt århundrede har løbet storm mod den menneskefjendske planlægning af verdens storbyer.
 
Filmen varer en time, hvorefter der er ca. en times debat om filmens pointer med fokus på byudviklingen i Aarhus og hvordan vi kan bevare og skabe bedre rum og liv mellem husene i byen og kommunen.
 
Hvordan sikrer vi, at byen bliver den bedst mulige udgave af sig selv? Hvordan skaber vi en by, hvor der er plads til mennesker, hvor aarhusianerne har lyst til at opholde sig?
 
OBS! Det er gratis at deltage men på grund af den store interesse for arrangementerne, skal man sikre sig en billet for at deltage (hvilket også er gratis). Arrangementet afholdes to gange for at give flere mulighed for at deltage:
 
Bestil billet til onsdag d. 19.6. kl. 16.30-18-30:

Bestil billet til 
onsdag d. 19.6. kl. 19.30-21.30:
 
Læs mere om ByAktivisterne og vores fokus på ‘borgere som byskabere’ i stort og småt:

Hørings svar vedr. byggeriet på Netto grunden skal afleveres senest den 6. sept.

Her er svaret som Fællesrådet har tænkte sig at indsende. Vi opfordrer folk til at give deres mening tilkende.

Sendes til:  byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

I kan bruge “copy – paste” metoden men underskrive som jer selv! Bed om en kvittering.

__________________________________________

Forslag til lokalplan 1084

Etageboligbebyggelse ved Thorvaldsensgade og Vestergade

Aarhus Midtby

Fællesrådet har følgende indsigelser mod lokalplanforslaget:

  1. Det nuværende byrum omkring Å-slyngen ødelægges helt. Å-slyngen er unik for et vandløb gennem et city-område. Den og dens omgivelser skal skånes, plejes og bevares.

Den nu gældende kommuneplan for området beskriver det som værende et ”Værdifuldt kulturmiljø og at have ”Kulturhistorisk kulturværdi” – det kan man ikke bare slette.

 

  1. Å-slyngens markante rolle, med sin rekreative værdi, som overgang mellem Den Grønne kile og åløbet gennem byen vil udviskes, og byrummet ved Å-slyngen bliver til endnu et gadekryds. Byrum tjener for alle trafikanter, lokale som fremmede, gående som kørende som et orienteringspunkt/pejlemærke.

 

  1. Bygningens 6 etager er for høj. Tilladelse til at øge byggehøjden på matriklen til 6 etager er drastisk.

Fællesrådet anbefaler, at den gældende kommuneplanramme med bebyggelse på een etage fortsætter. Hvis dette ønske ikke imødekommes politisk, kan vi acceptere en bebyggelse på 2, max 3 etager.

Det forekommer unødvendigt at underetagens højde tillades til 5 m og øverste boligetage tillades til 4 m.

 

  1. Udnyttelsesprocenten bør med hensyntagen til åforløb og områdets karakter iht før nævnte egenskaber begrænses mest muligt.

 

  1. Bygningens form kunne med fordel udlægges i en rund eller delvis rund grundplan (fodaftryk) for at modsvare Å-slyngen bedre.

 

  1. Ventilations- og klimaanlæg tilhørende virksomhederne i underetagen skal placeres i teknikrum i underetagen og ikke på taget, således at teknikinstallationerne på taget begrænses til indtag og afkast.

Det er ikke kun folk på gaden, som skal skånes for synet af et teknikhus på taget, men lige så meget beboerne ”i højden” i de omkringliggende ejendomme.

 

  1. Manglen på tilgængelige ”frie” p-pladser omkring bygningen frygtes at foranledige kaos i trafikken på stedet.

Varer til dagligvarebutikken skal fra lastelommen fragtes over cykelsti og fortov. Hvis Letbane etape II kommer i Thorvaldsensgade, skal lastelommen på modsatte side af Thorvaldsensgade anvendes dvs varer skal krydse kørebane, letbane, cykelsti og fortov.

Alm. tilkørsel til boligerne så som flyttevogne, taxa, ambulancer mv. får også trange forhold.

Det bliver sandsynligvis Vestergadestykket mellem åen og Thorvaldsensgade, som må holde for. Dette vejstykke må forventes at blive en del af den helt store cykelrute inden for de kommende år, når bebyggelserne langs Frichs vej tages i brug, så her truer en alvorlig konflikt mellem trafikanterne.

 

  1. En børnelegeplads for lokalområdet ville være passende netop her, nu hvor Stenhuggergrunden ikke længere indgår med denne mulighed i området. Det vil være sidste chance.