Omdannelse af biblioteket i Mølleparken ved Vestpassagen

Se hvad der er planer for! Områdets lokalplan skal revideres således at investorerne er glad. Det er et pengemaskine og vil ødelægge det gode miljø omkring Mølleparken, Biblioteket og hele baggården ud til Vestergade. Desuden bliver der store parkerings og trafik problemer i et område der allerede er plaget af overbelastning.

Hvorfor tæller borger indsigelser ikke?

 

Fra Miljø og Teknik Udvalg

På baggrund af salget af hovedbiblioteket, skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Der foreligger en købskontrakt mellem Aarhus kommune og Biblioteksparken A/S, som er betinget af en lokalplan. Lokalplanens formål er at tilvejebringe et plangrundlag, som sikrer realiseringen af en samlet udviklingsplan for området mellem Mølleparken og Vestergade, og herigennem områdets fremtidige anvendelse til museums- og cityformål eller blot cityformål. Parallelt med forundersøgelsen er det blevet undersøgt om der kan rejses fondsmidler til en flytning af Naturhistorisk Museum fra Aarhus Universitet til det nuværende Aarhus Hovedbibliotek. Dette er imidlertid ikke lykkedes, derfor hovedbiblioteket bliver omdannet til hostel. Områdets fremtidige anvendelse vil indeholde funktioner til erhverv, hostel og boliger Området har en størrelse på ca. 5.930 m2, er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010210CY. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, dels i forhold til karréens samlede bebyggelsesprocent, der er fastsat til 180, og dels i forhold til kommuneplanens maksimalt tilladte etageantal på 5 etager. Der skal derfor udarbejdes forslag til ændring af Kommuneplan 2013, hvor den maksimale bebyggelsesprocent foreslås forhøjet til 250. Det maksimale etageantal til 5, hvor to bygninger inden for karren må opføres i 6 etager og to bygninger i op til 7 etager med en max. Bygningshøjde på 25 m. Der har været gennemført en forudgående offentlighedsfase.

 Se området 

Vestpassagen, illustrationer  Se en arkitekt plan, og lægge mærke til 250% overbebyggelse!