Weiss gave til kulturbyen

Marianne Ritzeau har været en research tur til arkiverne i Hobro. Her fandt hun dokumentation for de fortællinger fra historiebøgerne og arkitekternes undervisningsbog om erhvervelse af grunden. Århus By købt grunden af Møller Weiss, som også vidste den gang at hvis ikke man bandt bånd på politikerne ville hele midtbyen blive et stort lejligheds slum. Der skulle kultur til. Bare nuværende politikere gade huske det.

Kortet er fra købsaftalen mellem Weiss og Århus. Der svarer til lokalplan 1o24, som er til debat nu.

Området omkring Vestergade og Mølleparken har en spændende historie, – Vestergade er en fantastik rejse i byens arkitekturhistorie og området omkring Mølleparken afspejler noget af byens ældste industri med en vandmølle, man første gang hører om i 1289. I takt med at Aarhus udvikler sig og vokser uden for voldene, bliver det mere og mere attraktivt for byen at erhverve den gamle møllegrund, – og efter nogen tids forhandling lykkedes det også at kunne købe grunden af Møller Weiss og dennes familie.

For de sidste ejere af møllen var kultur, musik, historie og livskvalitet vigtige elementer i deres livsgrundlag, – og det er formodentlig også grunden til, at det lå dem så meget på sinde at sikre byens borgere et frirum. Og det gjorde Møller Weis i forbindelse med salget af Aarhus Mølles grund.

I købsdokumentet, der kan læses i de trykte byrådsforhandlinger fra 4. marts 1909, – fik han indføjet servitutter.

Fællesrådet har især hæftet sig ved følgende servitut, der lyder:

”På det vedhæftede kort med a,b,c,d, e angivne Areal, det vil sige det Areal, som ligger mellem Garvergydens approberede Forlængelse mod Øst, den approberede Gade langs Aaen mod Syd, Vester Alle mod Vst og den approberede Forbindelsesvej mellem Museumsgade og Møllestien mod Nord, lægges den stedseværende Servitut, at dette Areal aldrig maa bebygges, men stadig skal henligge som offentligt Torv eller offentlig Park, der skal have Nu henholdsvis Mølletorvet eller Mølleparken, dog at det tillades Kommunen paa Arealet at bygge een smuk Bygning til Anvendelse til Raadhus, Museum, Universitet eller anden lignende højere Undervisningsanstalt, Bibliothek eller Torvehalle, men denne Bygning skal lægges i mindst 10 Alens afstand fra den projekterede Gade mellem Museumsgade og Møllestien og den bebyggede del af Arealet må ikke overstige 1/3, – en Trediedel – af det hele Areal (a,b,c,d,e – her henvises tit kortet.), ligesom det bebyggede areal med dertil hørende Gaardsplads ikke maa overstige 50% af det nævnte Areal.

Det tilføjes udtrykkeligt, at den foran staaende Anvendelse, der maa gøres af nævnte Areal og Bygning er fuldstændig udtømmende, og at alene jeg E.A.Weis kan tillade anden Anvendlese af den, saaledes at ingen Forandring kan ske heri saalidt som denne Paragrafs øvrige Indhold efter min Død.” p 731

Han forbeholder sig selv ret til at lempe lidt, – han dør 3 år efter dokumentets udformning. Men den gode møllers servitutter går klart igennem senere i dokumentet:

 

”jeg forbeholder mig Ret til at lempe dem, om jeg vil, saa længe jeg er i Live, medens de ikke paa nogen Maade kunne forandres eller lempesn naar jeg er afgaaet ved Døden. ” (der er mere i referatet)

 

På denne baggrund vil Fællesrådet for Vestergade og Mølleparken gerne vide:

  • Hvornår man fik statutterne ophævet?
  • Hvorfor man fik statutterne ophævet, når byen havde indgået en klar aftale? Weis er da ganske klar i sin formulering, – der kan/må ligge ´een offentlig bygning i Mølleparken, – ordet offentlig bygning bruges adskillige gange i byrådsreferatet. Altså må den bygning, der ligger i Mølleparken være offentlig ejet, og ikke solgt til et privat konsortium

Borgermøde 10.10

Invitation  vedr. Biblkioteks grunden

Tirsdag den 10. oktober 2017

Lokalplan 1024

Det gamle hovedbibliotek samt området mellem Vestergade og Mølleparken omdannes til nye bymæssige formål

Program

15.30-16.30

Byvandring med historiker Doron Haahr. Doron vil fortælle nogle af de mange gode historier, der er at nde i området omkring Mølleparken og det gamle hovedbibliotek.
Mødested: Ved hovedindgangen til det gamle hovedbibliotek i Mølleparken

16.30-17.00

Dørene til det gamle hovedbibliotek åbnes og man kan få lov til at gå på opdagelse i de tomme bygninger.

17.15-19.15

Borgermøde om Lokalplan 1024 – Vestpassagen. Boliger, erhverv og butikker mellem Mølleparken og Vestergade, Aarhus Midtby
Kom og hør om og stil spørgsmål til Lokalplanforslag 1024
Sted: Kunsthal Aarhus, J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus C

Tilmelding til både
den gratis rundvisning og
det åbne borgermøde
skal ske senest
den 9. oktober 2017
på e-mail: tilmeldarrangement@aarhus.dk

Støtte tanken om træer på Museumsgade

Træer til Museumsgade, Aarhus !

Undertegnede støtter anøgning om 4 træer og en cykelstativ langs Museumsgade. Beboerne, der deltog i beboermøde da Huset blev omdannet til Musik Center mener at vii blev stillede disse ting i udsigt den gang.

Det vil skærme for den grimme parkeringsplads/skralde containere og affald. Vi har hørt fra en ansat i Teknik og Miljø, at det mindre blik til hvide facader fra Åboulevarden ville formentlig også mindske lysten til at male graffiti her også.

 

Måske er det bare valgflæsk men vi vil gerne prøve !

Skriv under her :https://www.skrivunder.net/traer_til_museumsgade_aarhus

Underskrifts indsamling

Mødet den 12.9 var et succes. Alle tilstede ønsker egentligt, at udbuddet går om. Da Udvalget for Miljø og Teknik har klart afvist vores indsigelser ved fremtræde, forsøger vi i det mindste at begrænse skaderne på vores område.

Bland andet laver vi en underskriftsindsamling: Skriv under, få dine venner til at skrive under, send budskabet herom.  Brug den link: 

https://www.skrivunder.net/protest_mod_lokalplanforslag_1024_-_mollepark_biblioteks_omrade#form

Vil du gå med papirudgaven? Skriv til molleparkforening@gmail.com og få en pdf fil til det.

Protest møde : projekt med nybyggeri Møllepark-Vestergade den 12.9

 

projekt for nybyggeri

 

Fællesrådet for Møllepark-Vestergades Kvarter inviterer alle med tilknytning til Mølleparken og Vestergadekvarteret hermed til borgermøde

 

Center Møllestien café, Grønnegade 10, 8000 Aarhus C

Tirsdag d. 12 sept. 2017 kl. 19.00

 

Debat og Planer

 

Nu begynder byggeriet! Hostel (bygning 1) er det første etape. Ændringer I lokalplaner er til høring NU! Hvad skal vi svare? (periode: 6.9 – 1.11.17) Hvad kan vi gøre?

 

 

 

 

 

Check også følgende links:

 

Fællesrådets hjemmeside: www.moelleparkfællesraad.dk

Fællesrådet på Facebook: https://m.facebook.com/moelleparkfaellesraad/

Aarhus kommune, status på Hovedbiblioteket:

http://www.aarhus.dk/da/politik/udvalg/teknisk-udvalg/tidligere-moeder/2017/2017-08-14/referat-b8bb/lokalplan-1024-vestpassagen-forslag.aspx

Email: molleparkforening@gmail.com

Omdannelse af biblioteket i Mølleparken ved Vestpassagen

Se hvad der er planer for! Områdets lokalplan skal revideres således at investorerne er glad. Det er et pengemaskine og vil ødelægge det gode miljø omkring Mølleparken, Biblioteket og hele baggården ud til Vestergade. Desuden bliver der store parkerings og trafik problemer i et område der allerede er plaget af overbelastning.

Hvorfor tæller borger indsigelser ikke?

 

Fra Miljø og Teknik Udvalg

På baggrund af salget af hovedbiblioteket, skal der udarbejdes en lokalplan for det viste område. Der foreligger en købskontrakt mellem Aarhus kommune og Biblioteksparken A/S, som er betinget af en lokalplan. Lokalplanens formål er at tilvejebringe et plangrundlag, som sikrer realiseringen af en samlet udviklingsplan for området mellem Mølleparken og Vestergade, og herigennem områdets fremtidige anvendelse til museums- og cityformål eller blot cityformål. Parallelt med forundersøgelsen er det blevet undersøgt om der kan rejses fondsmidler til en flytning af Naturhistorisk Museum fra Aarhus Universitet til det nuværende Aarhus Hovedbibliotek. Dette er imidlertid ikke lykkedes, derfor hovedbiblioteket bliver omdannet til hostel. Områdets fremtidige anvendelse vil indeholde funktioner til erhverv, hostel og boliger Området har en størrelse på ca. 5.930 m2, er beliggende i byzone og er omfattet af kommuneplanens rammeområde 010210CY. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, dels i forhold til karréens samlede bebyggelsesprocent, der er fastsat til 180, og dels i forhold til kommuneplanens maksimalt tilladte etageantal på 5 etager. Der skal derfor udarbejdes forslag til ændring af Kommuneplan 2013, hvor den maksimale bebyggelsesprocent foreslås forhøjet til 250. Det maksimale etageantal til 5, hvor to bygninger inden for karren må opføres i 6 etager og to bygninger i op til 7 etager med en max. Bygningshøjde på 25 m. Der har været gennemført en forudgående offentlighedsfase.

 Se området 

Vestpassagen, illustrationer  Se en arkitekt plan, og lægge mærke til 250% overbebyggelse!

Pinse trafik

Kære fællesråd

 

Den kommende weekend byder på mange store events i og omkring Aarhus. Det betyder, at det i perioder kan tage længere tid end normalt at komme frem i trafikken. Derfor har vi i Teknik og Miljø lavet vedhæftede kort, som giver det fulde overblik over, hvor de forskellige events finder sted.

 

Vi håber, at I vil hjælpe med at dele kortet på jeres hjemmeside eller Facebook-side sammen med en opfordring til at tage hjemmefra i god tid. Forhåbentligt kan det medvirke til, at alle får en god oplevelse i pinseweekenden.

 

Kortet findes også på www.aarhus.dk/pinse. Her er I meget velkomne til at downloade og dele den udgave, som passer bedst til jeres platforme.

 

Kontakt mig endelig, hvis I har spørgsmål eller har brug for kortet i et andet format.

 

På forhånd tak for hjælpen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Søren Toksvig Jensen

Kommunikationsmedarbejder

HVOR SKAL VI HEN MED ÅRHUS MIDTBY?

 

 

 

BORGERMØDE, TORSDAG DEN 1.JUNI KL.19-21.30 PÅ RAMPEN I DOKK1

 

 

Skal vi fortsætte med at ødelægge perlen Århus Midtby med beton-klodser

– nu også ved Brabrandstien! – osende biltrafik – stereotype kædebutikker –

overbebyggelse af grønne byrum?

 

Eller skal vi vælge en retning hvor Midtbyen er et godt sted at bo-og besøge også for børn – med grønne fælles pladser – grønne trafikårer også for cyklende og gående – respekt for bygningskulturen – plads til mangfoldigheden?

 

PROGRAM

“Så galt og så godt kan det gøres” – Thomas Kruse, Midtby Fællesrådene

Århus Kommunes planer for Midtbyen – Rådmand Kristian Würtz

“Den gode Midtby for mig” – politikere fra Teknisk Udvalg

 

Debat med indlæg fra salen

 

Hver ny betonklods er et skridt den forkerte vej. Fællesrådene arbejdervidere med visionerne for Århus som den grønneste by ved det blå hav – og inviterer kommunen med. 

Vi kan nå det endnu – lad os komme i gang nu! “

 Gratis adgang – vær med og kom med din mening! 

Arrangører: Midtbyens Fællesråd for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro og Fællesrådet for Møllepark-Vestergade Kvarteret